top of page

 

Järnvägar

Längs våra järnvägar finns flera viktiga säkerhetskrav att ta hänsyn till. Det handlar om allt från att hindra fotgängare från att av misstag hamna på spårområdet till att skydda godsterminaler och infartsparkeringar från obehöriga.

Järnvägsspår

Hastigheten på järnvägen är oftast hög och att bromsa tar lång tid. Det är av högsta vikt att både människor och djur hålls borta från spåret. På landsbygden kan det räcka med ett stängsel som löper längs med spåret, medan det i mer tätbebyggda områden finns fler aspekter att ta hänsyn till. Buller, utseende och säkra passager måste tas hänsyn till och ett bullerskydd kan många gånger vara det bästa alternativet.

Broar

Gångbroar över järnvägsspår är högriskområden på flera sätt. Dels måste fotgängare kunna ta sig fram säkert, utan fallrisk, men det är också viktigt att skydda passerande spårtrafik från fallande (nedkastade) föremål. Ett stängsel med stark fördröjningseffekt är att föredra, och med en bockad arm på toppen ökar säkerheten ytterligare då klättring förhindras.

Parkeringar och terminaler

Parkeringar invid tågstationer kräver tydlig inramning för att både avskräcka och skydda från kollisioner: stålnätspaneler, modulstaket, pollare och skyddsräcken är vanliga. Rund godsterminaler behövs ett stängsel med högre säkerhet och fördröjande effekt. För både parkeringar och terminaler är tillträdeskontrollen viktig, och oftast används automatiska bommar eller grindar kombinerat med rotationsgrindar för persontrafiken.

bottom of page